Pomagamy Ci odpowiednio chronić Twoje pomysły.
 

Jeśli jesteś twórcą oryginalnego rozwiązania problemu technicznego, które nadaje się do przemysłowego zastosowania (wynalazku) i chciałbyś mieć wyłączność na korzystanie z niego, a tym samym odnosić korzyści finansowe, musisz uzyskać na nie patent. 

Patent na wynalazek

Co to jest wynalazek?
Co to jest wynalazek?

Obowiązujące w Polsce prawo własności przemysłowej (pwp) nie definiuje samego pojęcia wynalazku wskazując jedynie, jakie cechy musi posiadać wynalazek, aby mógł zostać opatentowany.

Jaki wynalazek można opatentować?

Zgodnie z prawem własności przemysłowej patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania.

Co to znaczy, że wynalazek jest nowy?

Co to znaczy, że wynalazek jest nowy?

Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko co zostało wcześniej udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób w skali światowej. Aby ocenić, czy Twoje rozwiązanie jest nowe, wyszukuje się w stanie techniki takie publikacje, które ujawniają łącznie wszystkie istotne cechy techniczne Twojego wynalazku (całe rozwiązanie). Tylko takie publikacje szkodzą nowości. Co ciekawe, za stanowiące część stanu techniki (wyłącznie przy badaniu nowości) dla zgłoszeń badanych przez Urząd Patentowy RP uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w prawie własności przemysłowej.

Co to znaczy, że wynalazek ma poziom wynalazczy?

Wynalazek ma poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko zostało wcześniej udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób w skali światowej. Inaczej niż przy badaniu nowości, publikacja ze stanu techniki wpływająca na poziom wynalazczy nie musi ujawniać łącznie wszystkich istotnych cech technicznych Twojego wynalazku. Pomimo dążenia do wypracowania jednolitej metody określenia nieoczywistości, sposób jej badania może się zasadniczo różnić dla poszczególnych dziedzin techniki ze względu na odmiennie ukształtowany stan techniki oraz różny poziom wiedzy wymaganej od znawcy. Najczęściej stosowaną metodą badania poziomu wynalazczego jest metoda „Problem and Solution Approach”. Punktem wyjścia do jej stosowania jest przyjęcie, że wynalazek składa się z problemu i rozwiązania. Nie ocenia się oczywistości wynalazku jako takiego, zastępując tę ocenę pytaniem o to, czy rozwiązanie problemu było oczywiste w świetle stanu techniki dla fachowca z danej dziedziny techniki w dniu decydującym o pierwszeństwie. Schemat badania nieoczywistości (poziomu wynalazczego) obejmuje znalezienie najbliższego stanu techniki (jednej publikacji), określenie problemu, który powinien zostać rozwiązany, a następnie rozważenie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego rozwiązywanego przez wynalazek miałby możliwość, bez dokonań twórczych, w sposób zawodowy i rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania, na podstawie stanu wiedzy dostępnego w dacie pierwszeństwa (innych publikacji).

Czy każdy wynalazek da się opatentować?

Czy każdy wynalazek da się opatentować?

Zgodnie prawem własności przemysłowej niektórych wynalazków nie można opatentować. Są to:

 • wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
 • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami, przy czym wykluczenie to nie dotyczy sposobów mikrobiologicznych;
 • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach, przy czym wykluczenie to nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Co nie jest wynalazkiem?

Prawo własności przemysłowej przykładowo wskazuje, że za wynalazki nie uważa się:

 • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 • schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • programów komputerowych;
 • przedstawienia informacji.
Jak możemy Ci pomóc?

Nasza kancelaria pomoże Ci

 • zrozumieć przepisy dotyczące wynalazków, dobrać odpowiedni sposób ochrony i opracować optymalną strategię uzyskania ochrony,
 • uzyskać dofinansowanie,
 • sprawdzić, czy na Twoje rozwiązanie można uzyskać patent,
 • sprawdzić czy naruszasz prawa osób trzecich,
 • przeprowadzić procedurę uzyskania patentu w Polsce, w Europie lub w dowolnym kraju na świecie,
 • egzekwować Twoje prawa reprezentując Cię w mediacjach i sporach,
 • unieważnić patent konkurencji,
 • w każdej innej sprawie związanej z wynalazkami.