Zbudowanie rozpoznawalności i renomy, a także opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wymagają ciężkiej pracydużych nakładów inwestycyjnych. Dlatego też, zanim rozpoczniesz inwestycje, konieczne jest sprawdzenie czy nie naruszasz cudzych praw. 

Badania i poszukiwania patentowe

Badania i poszukiwania patentowe

Wykonamy dla Ciebie każde zadanie związanie z poszukiwaniami patentowymi.


Jakie mamy doświadczenie?

Mamy ponad 25 letnie doświadczenie w wykonywaniu badań patentowych ze wszystkich dziedzin techniki. Zrealizowaliśmy bardzo wiele projektów, od niewielkich, do bardzo rozbudowanych analiz typu patent landscape i czystości patentowej (FTO, freedom to operate) dla kilkuset milionowych projektów inwestycyjnych dotyczących procesów i instalacji w przemyśle petrochemicznym.

Z jakich baz patentowych korzystamy?

Wykorzystujemy bazę komercyjną Orbit Intelligence firmy Questel. Orbit Intelligence to wiodące, globalne oprogramowanie do analizy własności intelektualnej, przeznaczone do badań i analiz patentowych. Plat zapewnia ona dostęp do największej, dokładnej bazy danych patentowych i bazy literatury naukowej. Baza danych zawierająca ponad 100 milionów patentów, 17 milionów wzorów użytkowych i przemysłowych i 150 milionów dokumentów niepatentowych, w tym badania kliniczne, projekty i dokumenty naukowe. W naszym pakiecie znajduje się moduł moduł chemiczny Orbit Chemistry oraz moduł biosekwencji Orbit BioSequence.

Moduł Chemiczny został stworzony dla profesjonalistów zajmujących się własnością intelektualną w dziedzinie chemii organicznej, farmacji i nauk przyrodniczych. Orbit Chemistry jest przeznaczony do prostego wyszukiwania cząsteczek w ponad 75 milionach dokumentów patentowych. Łatwy w użyciu i elastyczny, akceptuje wszystkie typy wyszukiwania cząsteczek, wyszukuje wszystkie synonimy na raz i pomaga szybko zlokalizować, gdzie w rodzinie patentów wspomniano o interesującej Cię cząsteczce.

Moduł biosekwencji obejmuje sekwencje nukleotydowe oraz aminokwasowe z ponad 1,4 miliona publikacji patentowych, w tym ponad 300 tys. sekwencji ręcznie wyodrębnionych oraz sekwencje obecne w literaturze nie patentowej.

Wykorzystujemy też najlepsze ogólnodostępne bazy, między innymi Google Patents, Lens.org, Espacenet i Patentsscope.

Co to jest badanie patent landscape?
Co to jest badanie patent landscape?

Analiza patent landscape o najszerszy rodzaj wszystkich rodzajów poszukiwań patentowych, jest więc zwykle procesem czasochłonnym i kosztownym. Przeprowadza się ją w celu zidentyfikowania istniejącego stanu dowolnej technologii lub branży. Często identyfikuje się tu podmioty zgłaszające i uzyskujące najwięcej patentów, przygotowuje się zestawienia zmian liczby zgłoszeń w czasie oraz analizy geograficzne. Badanie przeglądowe tego rodzaju dostarczają wstępnej informacji na temat potencjalnie groźnych zgłoszeń i patentów, stanie zaawansowania prac konkurencji i potencjalnych kontrahentów oraz rynkach wartych rozważenia. Często warto monitorować aktywność zidentyfikowanych czołowych graczy, ale to już materiał na osobny tekst.

Kluczowe aspekty:

Zakres czasowy:

Wyszukiwania są przeprowadzane zwykle w celu zidentyfikowania najnowszych trendów. Tym samym, w zależności od zakresu badania, datę można ograniczyć do dokumentów opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu do dziesięciu lat.

Rodzaj dokumentów:

Każdy dokument, patentowy lub niepatentowy, ujawniający stan techniki będzie uważany za istotny. Bardzo ważną częścią tego badania są wyszukiwania pozapatentowe, w źródłach takich jak artykuły naukowe, tezy i rozprawy doktorskie, prasa oraz tzw. szara literatura (ang. grey literature) czyli publikacje, które trudno jest znaleźć normalnymi kanałami takimi jak biblioteki, publikacje, które nie były recenzowane przez niezależnych recenzentów.

Zakres terytorialny:

Na całym świecie.

Inne aspekty:

Odpowiednie odniesienia, literatura patentowa i niepatentowa, są kategoryzowane i oznaczone. Zazwyczaj kategorie obejmują problem technologiczny, ujawnione rozwiązanie, korzyści, rynek, produkt i ranking. Do podsumowania i zrozumienia trendów technologicznych często używa się wielu różnych typów wykresów i wizualizacji.

Co to jest badanie czystości patentowej?
Co to jest badanie czystości patentowej?

Badanie czystości to inaczej analiza czy wytwarzanie, stosowanie, sprzedawanie lub importowanie określonego produktu, technologii lub wynalazku na danym terytorium nie będzie wiązało się z naruszeniem praw wyłącznych osób trzecich. Takie badanie będzie więc dla Ciebie użyteczne zarówno gdy posiadasz już patent, jak i w przypadku, gdy nie posiadasz patentu, ale chciałbyś sprawdzić, czy możesz bezpiecznie wejść na dany rynek. Dodatkowo, przeprowadzenie wyszukiwania FTO na wczesnym etapie cyklu patentowego pomaga zespołom badawczo-rozwojowym projektować w oparciu o istniejące patenty. Wyszukiwanie FTO jest jednym z najtrudniejszych, obarczonych największym ryzykiem i najbardziej kosztownych rodzajów badań. Istnieje konieczność dokładnej analizy zastrzeżeń patentowych patentów obowiązujących na danym terytorium w celu weryfikacji czy zakres ochrony obejmuje cechy badanego produktu. Pominięcie choć jednego istotnego dokumentu może prowadzić do ogromnych strat finansowych dla firmy. Sprawa staje się jeszcze bardziej złożona, gdy wdrożenie wynalazku zależy od innego opatentowanego rozwiązania. Na przykład możliwe jest opatentowanie zastosowania określonej substancji aktywnej do leczenia choroby nowotworowej. Jednakże może istnieć należący do innego podmiotu aktywny patent dotyczący tej konkretnej substancji aktywnej i jej zastosowania terapeutycznego. Tym samym uzyskanie patentu nie daje prawa do komercjalizacji rozwiązania.

Korzyści

  • Jest ono przeprowadzane głównie w celu uniknięcia ryzyka sporu o naruszenie patentu.
  • Pomoże Ci w oszacowaniu potrzeb licencyjnych i ukierunkowaniu rozwoju produktu.
  • Badanie to będzie użyteczne, gdy chcesz udzielić licencji, zakupić licencję, kupić lub sprzedać patent.
  • Wykonujesz je również, gdy chcesz złożyć sprzeciw wobec udzielenia patentu na rzecz konkurencji.
     

Kluczowe aspekty

Zakres czasowy:

Ponieważ na FTO mają wpływ tylko aktywne patenty, powszechnie stosuje się okres ostatnich dwudziestu lat, z wyjątkiem patentów farmaceutycznych lub agrochemicznych, w przypadku których można dodać dodatkowe pięć lat aby uwzględnić przedłużenie okresu obowiązywania patentu (PTE) lub dodatkowe świadectwa ochronne (SPC). Ponad sześćdziesiąt krajów, w tym Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia, Izrael, Rosja, Ukraina, Australia, Singapur i Tajwan, oferuje możliwość PTE lub SPC. To przedłużenie jest oferowane przez prawo krajowe w celu zrekompensowania właścicielowi patentu części okresu obowiązywania patentu, który został faktycznie utracony w wyniku procesu regulacyjnego. Oprócz pięciu lat można przedłużyć o dodatkowe sześć miesięcy, jeżeli produkt przeznaczony jest dla dzieci, dla których przedłożono dane zgodnie z planem badań pediatrycznych.

Rodzaj dokumentów:

W przypadku FTO wyszukiwane są wyłącznie patenty, ponieważ tylko roszczenia patentowe mają wpływ na FTO. Dokumenty niepatentowe nie są przeszukiwane.

Zakres terytorialny:

Przeszukiwane będą wyłącznie określone jurysdykcje obejmujące rynki, na których produkt lub proces ma być stosowany. W analizie FTO należy zidentyfikować wszystkie możliwe istotne wyniki. Pominięcie choćby jednego istotnego rezultatu mogłoby zaszkodzić celowi projektu.

Inne aspekty:

Identyfikacja i zdefiniowanie kluczowych cech technicznych produktu lub procesu jest kluczowym etapem przy opracowania strategii wyszukiwania. Błędy na tym etapie mogą prowadzić do niskiej jakości badania. Cechy techniczne można podzielić na (1) komponenty podstawowe i (2) komponenty drugorzędne. Należy ocenić, jak szeroko opisano główny komponent.

W analizie FTO wyszukiwanie wszystkich komponentów razem może być niewystarczające. Szeroko sformułowane zastrzeżenie patentowe obejmujące istotę wynalazku, ale nie jego korzystne warianty, uważa się za istotne. Jeżeli zastrzeżenie patentowe obejmuje elementy A+B, a nasze rozwiązanie to A+B+C+D, zastrzeżenie to wpływa na czystość patentową. Wyszukiwanie wszystkich pojedynczych elementów, tj. A, B, C lub D, może być trudne, ponieważ może dostarczyć bardzo duży zbiór danych do analizy. Zatem identyfikacja kombinacji głównych i drugorzędnych komponentów jest kluczem do przeprowadzania poszukiwań FTO.

Zastrzeżenia niezależne: początkowo należy skoncentrować się na zastrzeżeniach niezależnych. Jeśli produkt nie narusza zastrzeżeń niezależnych, jest mało prawdopodobne, że naruszy zastrzeżenia zależne.

Zmiany w zastrzeżeniach patentowych: Zastrzeżenia patentowe są zmieniane w trakcie procedury patentowej. W związku z tym ostateczną analizę należy przeprowadzić z wykorzystaniem zmienionych (ostatecznej wersji) zastrzeżeń.

Badanie znaku towarowego

Badanie znaku towarowego

Pomożemy Ci zbadać czy Twoja nazwa lub logo nadają się do rejestracji i czy naruszają czyjeś prawa. Doświadczony rzecznik patentowy sporządzi pisemny raport, z którego dowiesz się jakie masz szanse na rejestrację swojej nazwy lub logo i czy ewentualnie da się je tak zmodyfikować aby zwiększyć szanse rejestracji.

Powinieneś zrobić badanie znaku towarowego, którego wynik powinien dać Ci odpowiedź na pytanie, czy Twoja nazwa lub logo nadają się do skutecznego odróżniania firmy w obrocie oraz czy naruszają czyjeś prawa.

Dlaczego warto zlecić nam badanie znaku?

Może się to wydawać na pierwszy rzut oka łatwe. Wyszukuję nazwę lub logo i albo są w bazie albo ich nie ma – w czym problem? Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste zadanie. Musisz orientować się w jakich bazach należy przeprowadzić poszukiwanie i czego dokładnie szukać. Czy wiesz, że w Polsce chronione są nie tylko znaki zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP, ale też znaki unijne i zgłoszenia międzynarodowe? Czy wiesz, że poszukiwanie powinno być przeprowadzone dla wstępnie przygotowanej listy towarów i usług, które są sklasyfikowane według klasyfikacji nicejskiej? Czy wiesz, że problemem mogą być dla Ciebie nie tylko znaki identyczne, ale również podobne? Czy wiesz jaki stopień podobieństwa stanowi zagrożenie i czy orientujesz się, że ocena zagrożenia jest zależna od rodzaju towarów i usług? Czy umiesz wyszukiwać w bazie grafikę? Czy umiesz zweryfikować status prawny wyszukanych oznaczeń? Czy jeśli znajdziesz czyjeś oznaczenie w trakcie procedury zgłoszeniowej umiesz ocenić szanse na jego rejestrację, po której będzie stanowiło dla Ciebie problem? Czy wiesz na czym polega system sprzeciwowy rejestracji oznaczeń?

Nawet jeśli uzupełnisz swoją wiedzę i wyszukasz odpowiedzi na powyższe pytania to będzie Ci brakowało doświadczenia i praktyki w obsłudze bazy (czy na pewno wyszukałem wszystkie możliwe oznaczenia?) oraz w ocenie podobieństwa oznaczeń (czy zagrożenie jest realne?). Przydatna jest również znajomość orzecznictwa sądowego w zakresie naruszeń znaków towarowych. Potrzebujesz więc fachowej pomocy.

Nie daj się nabrać na oferty typu „zbadamy za darmo w 5 minut czy Twój znak nadaje się do rejestracji, a jeśli rejestracja się nie powiedzie zwrócimy Ci pieniądze”. Wynik takiego badania na pewno nie będzie miarodajny, a da Ci fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Narazisz się jednak na poważne konsekwencje, jeśli w przyszłości okaże się, że naruszasz cudze prawa. Zwrot pieniędzy za zgłoszenie nie będzie miał dla Ciebie żadnego znaczenia wobec zagrożenia procesem sądowym i odszkodowaniem oraz ewentualną koniecznością zmiany nazwy i logo, na których renomę i rozpoznawalność długo pracowałaś/eś.